Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Ličartovce
ObecLičartovce

VZN

2023

VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ličartovce

VZN_005_12_2023__miestne dane a poplatok odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,82 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 14. 12. 2023

VZN o dani z nehnuteľností na území obce Ličartovce

VZN o dani z nehnuteľnosti na území obce Ličartovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,56 kB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 14. 12. 2023

VZN o určení výšky finančných poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom je obnec Ličartovce 002/06/2023

vzn o učení výšky finančnýcjh poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 260,72 kB
Stiahnuté: 62×
Vložené: 7. 9. 2023

2022

VZN 002/08/2022 o určení výšky finančných poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zria

2022-08-31-073412-VZN_finan__n___poplatky_stravovanie_v___kol__ch_08_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 269,86 kB
Stiahnuté: 128×
Vložené: 31. 8. 2022

VZN 001/02/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ličartovce

2022-02-18-101315-VZN_o_nakladan___s_odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,44 kB
Stiahnuté: 70×
Vložené: 18. 2. 2022

Príloha č.1 k VZN 003/12/2021

2022-01-10-082445-Pr__loha_1_k_VZN_003_12_2021_miestne_dane_ubytovanie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,04 kB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 10. 1. 2022

Príloha č.2 k VZN 003/12/2021

2022-01-10-082543-Pr__loha_2_k_VZN_003_12_2021_miestne_dane_ubytovanie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,32 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 10. 1. 2022

Dodatok č. 2 k VZN obce o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Ličartovce

2022-05-10-085105-Dodatok___._2_VZN___._002_2019_dot__cie_z_rozpo__tu_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,23 kB
Stiahnuté: 57×
Vložené: 10. 5. 2022

2021

VZN 002/12/2021 o dani z nehnuteľnosti na území obce Ličartovce

2021-12-10-092947-VZN_002_12_2021_o_dani_z_nehnute__nosti_19_11_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,83 kB
Stiahnuté: 77×
Vložené: 10. 12. 2021

VZN 003/12/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady na území obce Ličartovce

2021-12-10-093324-VZN_003_12_2021_miestne_dane_a_poplatok_odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,67 kB
Stiahnuté: 68×
Vložené: 10. 12. 2021

VZN 001-2/12/2021 o určení výšky finančných poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Ličartovce

2021-12-10-091816-VZN_001_2_12_2021__o_ur__en___v____ky_FP_na___iasto__n_____hradu_n__kladov_.._19_11_2021-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,62 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 10. 12. 2021

VZN 004/12/2021 o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat na území obce Ličartovce

2021-11-10-090435-VZN_004_12_2021_O___ZEMN__CH_PODMIENKACH_PRE_CHOV_A_DR__ANIE_ZVIERAT.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,04 kB
Stiahnuté: 62×
Vložené: 10. 11. 2021

VZN 001/06/2021 o určení výšky finančných poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Ličartovce

2021-06-30-125636-VZN_001_06_2021_o_ur__en___v____ky_FP_na___iasto__n_____hradu_n__kladov_.._10_05_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,41 kB
Stiahnuté: 55×
Vložené: 30. 6. 2021

VZN 1/2013 Vseobecne zavazne nariadenie obce Licartovce o dani z nehnutelnosti

2021-03-05-101942-VZN_1_2013_Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Licartovce_o_dani_z_nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,07 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 5. 3. 2021

2019

VZN 19/2019 Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ličartovce

2019-11-05-103114-VZN_19_2019_Zmeny_a_doplnky___.1___zemn__ho_pl__nu_obce_Li__artovce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29 kB
Stiahnuté: 67×
Vložené: 5. 11. 2019

VZN 17-2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Ličartovce

2019-05-14-102928-VZN_17-2019_Prev__dzkov___poriadok_pohrebiska_obce_Li__artovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 358,7 kB
Stiahnuté: 87×
Vložené: 14. 5. 2019

VZN 15/2019 Všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Ličartovce

2019-04-17-102838-VZN_15_2019_V__eobecne_z__v__zn___nariadenie_o_dodr__iavan_____istoty_a_poriadku_na___zem___obce_Li__artovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 515,7 kB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 17. 4. 2019

VZN 02/2019 Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Ličartovce

2019-04-17-102303-VZN_02_2019_V__eobecne_z__v__zn___nariadenie_o_podmienkach_poskytovania_dot__ci___z_rozpo__tu_obce_Li__artovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 532,6 kB
Stiahnuté: 57×
Vložené: 17. 4. 2019

VZN 20- 2019 Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymmi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ličartovce

2019-12-12-103154-VZN_20-_2019_V__eobecn___z__v__zn___nariadenie_o_nakladan___s_komun__lnymmi_odpadmi_a_s_drobn__mi_stavebn__mi_odpadmi_na___zem___obce_Li__artovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 15,33 MB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 12. 12. 2019

VZN 14/2019 Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach

2019-04-18-102743-VZN_14_2019_V__eobecne_z__v__zn___nariadenie_o_ur__en___v____ky_finan__n__ch_poplatkov_na___iasto__n_____hradu_n__kladov_na_v__chovu_a_vzdelanie_a_n__kladov_spojen__ch_so_stravovan__m_v___kol__ch_a___kolsk__ch_zariadeniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 406,76 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 18. 4. 2019

VZN 12/2019 o určení podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci

2019-04-18-122355-VZN_12_2019_o_podmienkach_predaja_v__robkov_a_poskytovan___slu__ieb_na_trhov__ch_miestach_v_obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,25 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 18. 4. 2019

VZN 06/2019 Všeobecne záväznom nariadení o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Ličartovce

2019-02-16-102504-VZN_06_2019_V__eobecne_z__v__znom_nariaden___o_podmienkach_dr__ania_zvierat_a_ich_chovu_na___zem___obce_Li__artovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 811,09 kB
Stiahnuté: 83×
Vložené: 16. 2. 2019

VZN 05/2019 Všeobecne záväzné nariadenie obce Ličartovce o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce Ličartovce

2019-04-17-102426-VZN_05_2019_V__eobecne_z__v__zn___nariadenie_obce_Li__artovce_o_umiest__ovan___informa__n__ch__reklamn__ch_a_propaga__n__ch_zariaden___na___zem___obce_Li__artovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,4 kB
Stiahnuté: 89×
Vložené: 17. 4. 2019

VZN 03/2019 a VZN 04-2019 Všeobecne záväzné nariadenie obce Ličartovce o podmienkach umiestňovania volebných plagátov a všeobecne záväzné nariadenie obce Ličartovce o podmienkach umiestňovania plagátov na území obce

2019-04-17-102345-VZN_03_2019_a_VZN_04-2019_V__eobecne_z__v__zn___nariadenie_obce_Li__artovce_o_podmienkach_umiest__ovania_volebn__ch_plag__tov_a_v__eobecne_z__v__zn___nariadenie_obce_Li__artovce_o_podmienkach_umiest__ovania_plag__tov_na___zem___obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 397,01 kB
Stiahnuté: 57×
Vložené: 17. 4. 2019

VZN 13/2019 Všeobecne záväzné nariadenie o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Ličartovce

2019-03-01-102654-VZN_13_2019_V__eobecne_z__v__zn___nariadenie_o_ur__en___pravidiel___asu_predaja_v_obchode_a___asu_prev__dzky_slu__ieb_na___zem___obce_Li__artovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 387,08 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 1. 3. 2019

VZN 07/2019 Všeobecne záväzné nariadenie obce o organizácii miestneho referenda

2019-04-17-102550-VZN_07_2019_V__eobecne_z__v__zn___nariadenie_obce_o_organiz__cii_miestneho_referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,12 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 17. 4. 2019

VZN 21/2019 Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ličartovce

2019-12-14-103239-VZN_21_2019_V__eobecn___z__v__zn___nariadenie_o_miestnych_daniach_a_o_miestnom_poplatku_za_komun__lne_odpady_a_drobn___stavebn___odpady_na___zem___obce_Li__artovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 328,03 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 14. 12. 2019

2020

Dodatok č. 1 k VZN obce o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Ličartovce

2020-05-21-134510-2020-05-21-103356-Dodatok___._1_k_VZN_obce__o_podmienkach_poskytovania_dot__ci___z_rozpo__tu_obce_Li__artovce__1_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,22 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 21. 5. 2020

VZN 003/12/2020 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Ličartovce

2020-12-14-135905-VZN_003_12_2020_Zmena_VZN___._06_2019_o_chove_zvierat_na___zem___obce_Li__artovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 313,35 kB
Stiahnuté: 63×
Vložené: 14. 12. 2020

VZN 001/12/2020 o dani z nehnuteľnosti na území obce Ličartovce

2020-12-14-103646-VZN_001_12_2020_o_dani_z_nehnute__nosti_na___zem___obce_Li__artovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,46 kB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 14. 12. 2020

VZN 002/12/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ličartovce

2020-12-14-103608-VZN_002_12_2020_o_miestnych_daniach_a_o_miestnom_poplatku_za_komun__lne_odpady_a_drobn___stavebn___odpady_na___zem___obce_Li__artovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,87 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 14. 12. 2020

VZN 004/12/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ličartovce

2020-12-14-103431-VZN_004_12_2020_o_nakladan___s_komun__lnymi_odpadmi_a_s_drobn__mi_stavebn__mi_odpadmi_na___zem___obce_Li__artovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 358,14 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 14. 12. 2020

2016

VZN 1/2016 Všeobecne záväzné nariadenie obce Ličartovce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ličartovce

2016-04-14-102223-VZN_1_2016_V__eobecne_z__v__zn___nariadenie_obce_Li__artovce_o_nakladan___s_komun__lnymi_odpadmi_a_drobn__mi_stavebn__mi_odpadmi_na___zem___obce_Li__artovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 392,73 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 14. 4. 2016

2014

VZN 2/2014 Vseobecne zavazne nariadenie obce Licartovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady

2014-07-14-102141-VZN_2_2014_Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Licartovce_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,49 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 14. 7. 2014

VZN 1/2014 Vseobecne zavazne nariadenie obce Licartovce o dani z nehnutelnosti

2014-02-12-102111-VZN_1_2014_Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Licartovce_o_dani_z_nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,13 kB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 12. 2. 2014

2013

VZN 2/2013 Vseobecne zavazne nariadenie obce Licartovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady

2013-03-14-102029-VZN_2_2013_Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Licartovce_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,03 kB
Stiahnuté: 45×
Vložené: 14. 3. 2013

2012

VZN 2/2012 Vseobecne zavazne nariadenie obce Licartovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady

2012-04-20-101906-VZN_2_2012_Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Licartovce_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,2 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 20. 4. 2012

VZN 1/2012 Vseobecne zavazne nariadenie obce Licartovce o dani z nehnutelnosti

2012-01-10-101749-VZN_1_2012_Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Licartovce_o_dani_z_nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,25 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 10. 1. 2012

2011

VZN 4/2011 Vseobecne zavazne nariadenie obce Licartovce o kontrole uzemnej samospravy obce Licartovce

2011-03-10-101656-VZN_4_2011_Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Licartovce_o_kontrole_uzemnej_samospravy_obce_Licartovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,64 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 10. 3. 2011

VZN 1/2011 Vseobecne zavazne nariadenie obce Licartovce o dani z nehnutelnosti

2011-01-10-101450-VZN_1_2011_Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Licartovce_o_dani_z_nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,12 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 10. 1. 2011

VZN 3/2011 Vseobecne zavazne nariadenie obce Licartovce o poskytovani dotacii z rozpoctu obce

2011-02-10-101615-VZN_3_2011_Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Licartovce_o_poskytovani_dotacii_z_rozpoctu_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,4 kB
Stiahnuté: 57×
Vložené: 10. 2. 2011

VZN 2/2011 Vseobecne zavazne nariadenie obce Licartovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady

2011-01-30-101540-VZN_2_2011_Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Licartovce_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,46 kB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 30. 1. 2011

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Miestny rozhlas v mobile

rozhlas

Zvoz odpadu

Zvozový kalendár 2023