Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Materská škola

Zriaďovateľom materskej školy je obec Ličartovce.

Pedagogickí zamestnanci:

Riaditeľka:    Mgr. Alena Kovářová

Učiteľky:       Bc. Veronika Timková

                       Bc. Patrícia Ducárová

                       Bc. Jana Medvecková (zastupovanie počas materskej dovolenky)

                       Mgr. Patrícia Mihaliková

Nepedagogickí zamestnanci:

Vedúca školskej jedálne: Bc. Danka Kišidayová

Hlavná kuchárka:              Magdaléna Adzimová

Pomocná kuchárka:         Jana Vargová  (zastupovanie počas materskej dovolenky)

                                            Mária Trudičová

Upratovačka:                     Mária Radačovská

Poplatok za MŠ:   

Školský príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ treba uhradiť každý mesiac do 15. v danom mesiaci:

Číslo účtu: SK38 5600 0000 0004 5914 9001

Do poznámky pre príjemcu uvádzať: meno a priezvisko dieťaťa 

Celodenný pobyt: 15 eur/mesiac

(za pobyt predškoláka v MŠ sa tento príspevok neuhrádza) 

Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni

Povinnosti rodiča pri nástupe deťaťa do MŠ:

Pri prvom nástupe do materskej školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa . Dieťa s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť dieťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu choroby. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť (neospravedlnené dni)

Dokumenty:

Príloha č. 1 - Školský poriadok 2021/2022

Príloha č. 2 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Príloha č. 3 - Oznámenie o výnimke  z karantény

Príloha č. 4 - Oznam podmienok vstupu do priestorov MŠ

Prílohe č. 5 - Školský semafor

Z histórie

Toto predškolské zariadenie v Ličartoviciach začalo svoju činnosť 1.11.1952 v miestnosti Národnej školy s dennou dochádzkou 20 detí. Po otvorení novej školskej budovy v roku 1962 bola daná dňom 17.4.1963 do prevadzky dvojtriedna MŠ s celodennou opaterou a stravou, s kapacitou 50 detí.

S výstavbou novej MŠ na pozemku v blizkosti ZŠ sa začalo v roku 1977. Dňa 1.9.1981 bola daná do užívania na tú dobu moderná MŠ.

V lete roku 2019 boli priestory pre deti zrekonštruované a rozšírené o novú miestnosť.

Miestny rozhlas v mobile
Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:00
Utorok 07:30 - 15:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 07:30 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:30

Za Vaše pochopenie a dodržiavanie stránkových hodín vopred ďakujeme.

Tel. číslo:  +421 51 793 17 23
Mobil:       +421 903 770 536
E-mail:      obec.licartovce@gmail.com

Číslo účtu IBAN: SK38 5600 0000 0004 5914 9001

COVID Testovanie

Testovanie v našej obci je pozastavené


Neboli vytvorené žiadne fotogalérie.

Kalendár odvozu odpadu