OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie mieru 2, 081 92  Prešov

Číslo spisu
OU-PO-OSZP3-2021/035714-016
Prešov
23. 12. 2021
Logo
Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Ličartovce“
Výrok
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Ličartovce“, ktoré predložil obstarávateľ, Obec Ličartovce, obecný úrad Ličartovce 239, 082 03 Ličartovce, v zastúpení Ing. Máriou Ščepitovou, starostkou obce, vydáva v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie: Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Ličartovce“ v rozsahu: P. č., názov lokality: 1. Severná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Časť plochy výroby, skladov a skládok (1) – návrh. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha občianskej vybavenosti – (Areál služieb – stravovanie cca 50 stoličiek, ubytovanie cca 45 lôžok, oddychovo-relaxačná plocha pre 80 návštevníkov), Vyhradená zeleň – izolačná zeleň – parcela č. 715, MK v kat. C3 - MO 6,5/30 – parcela č. 924. P. č., názov lokality: 2. Severovýchodná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav, Plocha rodinných domov – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Predĺženie jestvujúcej MK v kat. C3 - MO 6,5/30 – par. č. 472; 473/1, Plocha rodinných domov (cca 2 RD) – parcela č. 470; 473/1 s rešpektovaním opatrení SVP, š. p. Košice súvisiace s inundačným územím. P. č., názov lokality: 3. Východná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav, Plocha rodinných domov – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 2 RD) s účelovou komunikáciou min. 3,5 m (s priamym napojením na MK) – časť parcela č. 481; 483; 484. s rešpektovaním opatrení SVP, š. p. Košice súvisiace s inundačným územím, OP diaľnice a OP sieti technickej infraštruktúry. P. č., názov lokality: 4. Východná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 1 RD) s účelovou komunikáciou min. 3,5 m (s priamym napojením na MK) – parcela č. 511/3; 511/1; časť parcela č. 511/2, s rešpektovaním opatrení SVP, š. p. Košice súvisiace s inundačným územím, OP diaľnice a OP sietí technickej infraštruktúry. P. č., názov lokality: 5. Východná časť obce, Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav, Plocha rodinných domov – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 1 RD) s účelovou komunikáciou min. 3,5 m (s priamym napojením na MK) – časť parcela č. 523, s rešpektovaním opatrení SVP, š. p. Košice súvisiace s inundačným územím, OP diaľnice a OP sieti technickej infraštruktúry. P. č., názov lokality: 6. Východná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav, Plocha rodinných domov – stav, Vyhradená zeleň – izolačná zeleň – návrh. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 13 RD) – časť parcela č. 475; 478;477; 486; 489; 501; 504; 506; 507; 510; 513; 516; 517; 527 s MKv kat. C3 - MO 7,5/30 s rešpektovaním opatrení SVP, š. p. Košice súvisiace s inundačným územím, OP diaľnice a OP sieti technickej infraštruktúry. P. č., názov lokality: 7. Východná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav, Plocha rodinných domov – stav Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 1 RD) – časť parcela č. 343/1 s účelovou komunikáciou min. 3,5 m (s priamym napojením na MK) – časť parcela č. 342 P. č., názov lokality: 8. Južná časť obce pri futbalovom ihrisku Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Melioračný kanál – stav, Miestna komunikácia – návrh. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Prekrytie melioračného kanála (zarúrovanie) –MKv kat. C3-MO 7,5/30. P. č., názov lokality: 9. Južná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Plocha výroby, skladov a skládok – návrh. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: MKv kat. C3 - MO 4,25/30 k ČOV – parcela č. 740/2; 740/5; 738/1; 291/1. P. č., názov lokality: 10. Južná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Plocha výroby, skladov a skládok – návrh. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha technickej a dopravnej vybavenosti – ČOV – parcela č. 738/1. P. č., názov lokality: 11. Južná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 1 RD) – parcela č. 279/1. P. č., názov lokality: 12. Centrum obce (OcÚ, ZŠ, MŠ) Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Plocha občianskej vybavenosti – stav, Plocha športu – návrh. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Zmena navrhovanej plochy športu (VS2) na občiansku vybavenosť – MŠ s jedálňou ( kuchyňa s vývarovňou aj pre dôchodcov) o kapacite cca 55 detí s 3. triedami a cca 13. zamestnancami a zmena časti občianskej vybavenosti na navrhovanú plochu športu – parcela č. 187/1(funkčná zmena – výkres č. 3). P. č., názov lokality: 13. Juhozápadná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav, Plocha rodinných domov – stav, Sprievodná – líniová zeleň – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: MK v kategórii C3 – MO 6,5/30 k navrhovaným rodinným domom – parcela č. 190/3; 180/2; 248/2; 183/2; 184; 189/2; 250; 249/1; 247; 246; 245/1; 244/2; 235; 234;744/1. P. č., názov lokality: 14. Juhozápadná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav, Sprievodná – líniová zeleň – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov – L 7 (cca 19 RD) – časť parcely č. 180/2; 180/3; 180/4; 180/9; 185; 184; 189/4; 189/1; 250; 249/1; 248/1; 248/2; 247; 246; 245/1; 244/2; 235; 744/1. P. č., názov lokality: 15. Juhozápadná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 2 RD) – parcela č. 217/2; 232 – na ploche zrušeného OP (zrušeného VN vedenia a zrušenej vlečky). P. č., názov lokality: 16. Juhozápadná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 1 RD) – parcela č. 215– na ploche zrušeného OP (zrušenej vlečky). P. č., názov lokality: 17. Západná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 1 RD) – parcela č. 197 P. č., názov lokality: 18. Juhozápadná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Ostatná plocha – stav Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 5 RD) – parcela č. 744/2 na ploche zrušeného VN vedenia, vlečky ich OP a výnimky OP železnice. P. č., názov lokality: 18a Juhozápadná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): L 4 – Plocha rodinných domov – návrh, Verejná zeleň – návrh, Sprievodná – líniová zeleň – stav, Železničná trať (vlečka) – stav, Orná pôda – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Lokalita L4 – rozšírenie navrhovanej plochy rodinných domov (cca 78 RD), Plocha občianskej vybavenosti (maloobchod, plocha športu), MK v kategórii C3-MO 7,5/30 – na ploche zrušeného VN vedenia, vlečky a ich OP na parcele č. 936; 739/1; 739/3; 742/1 o výmere cca 117 376 m2. P. č., názov lokality: 19. Západná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): TTP – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov– L6 (cca 15 RD) – parcela č. 745/2; 745/3na ploche zrušeného VN vedenia, vlečky ich OP a výnimky OP železnice. P. č., názov lokality: 20. Západná časť Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 4 RD) – parcela č. 37. P. č., názov lokality: 21. Severozápadná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav.. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 1 RD) – parcela č. 98 P. č., názov lokality: 22. Západná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 1 RD) – parcela č. 42/4. P. č., názov lokality: 23a Západná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 1 RD) – parcela č. 38/11 s účelovou komunikáciou min. 3,5 m (s priamym napojením na MK) – parcela č. 38/1. P. č., názov lokality: 23b Západná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Orná pôda – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 1 RD) – parcela č. 38/10 s účelovou komunikáciou min. 3,5 m (s priamym napojením na MK) – parcela č. 38/1. P. č., názov lokality: 24. Západná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Orná pôda – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 1 RD) – parcela č. 38/4. P. č., názov lokality: 25. Západná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav, Plocha rodinných domov – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 4 RD) – parcela č.56; 57;58/1;58/2; 59/2; 61s účelovou komunikáciou min. 3,5 m (s priamym napojením na MK). P. č., názov lokality: 26. Severozápadná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zastavaná plocha a nádvorie – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 1 RD) – parcela č. 46/22. P. č., názov lokality: 27. Severozápadná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): L 1 – Plocha rodinných domov – návrh, Miestna komunikácia – návrh, Orná pôda – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Rozšírenie L1 – Plochy rodinných domov (cca 9 RD), Plocha občianskej vybavenosti (detské jasle o kapacite cca 20 detí s cca 6. zamestnancami) – parcela č. 46/13 s presmerovaním MK v kat. C3 - MO 6,5/30 cez parcela č. 46/15; 46/14; 46/3; 46/4; 46/7 po parcela č. 46/8 (ukončenie v tvare T) a MK v kategórii C3 - MO 6,5/30 cez parcela č. 46/15; 46/14; 46/3; 46/4; 46/7; 46/8 po parcele č. 46/13 (ukončenie v tvare T). P. č., názov lokality: 28. Severná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 1 RD) – parcela. č. 394/1 P. č., názov lokality: 29. Východná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Ochranné pásmo diaľnice (medzi zastavaným územím a diaľnicou). Navrhované funkčné využitie a popis lokality: EuroVelo 11 – medzinárodná cyklotrasa EV 11. sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v schvaľovacom procese podľa osobitných predpisov: • Rešpektovať pripomienky a požiadavky Krajského pamiatkového úradu Prešov:  V predloženom dokumente absentujú údaje o pamiatkovom fonde: V Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok zapísaný „Kaštieľ s areálom“ pod číslom 316/1-3, s objektovou skladbou: „Kaštieľ“ pod číslom 316/6 „Park“ pod číslom 316/2 „Socha“ pod číslom 316/3 Akákoľvek stavebná činnosť na území národnej kultúrnej pamiatky je možná v zmysle § 32 pamiatkového zákona len na základe rozhodnutia krajského pamiatkového úradu. V územnom konaní, stavebnom konaní, v konaní o povolení zmeny stavby, v konaní o dodatočnom povolení stavby a v konaní o ohlásení udržiavacích prác, rozhoduje stavebný úrad v zmysle § 11 pamiatkového zákona, až po predchádzajúcom súhlase krajského pamiatkového úradu.  V predloženom dokumente absentujú údaje o archeologických nálezoch a náleziskách: V katastrálnom území Ličartovce sú evidované archeologické lokality: 1. Historické jadro obce – územie s predpokladanými archeologickými nálezmi z obdobia stredoveku až novoveku /1. písomná zmienka o obci z roku 1249/ 2. Poloha Na Svinku /chatová oblasť/ - sídlisko z mladšej doby bronzovej a včasného stredoveku Ojedinelé a bližšie nelokalizované nálezy: 3. Poloha Široká dolina, severozápadne od Stráže – nález sekerovitej hrivny z včasného stredoveku 4. Severne od intravilánu v trhline kameňolomu – nálezy zo staršej doby kamennej 5. Neznáma poloha – nádoba zo staršej doby železnej  Pri realizácii činností vyplývajúcich z tohto strategického dokumentu rešpektovať pamiatkový fond obce a postupovať v súlade s ustanoveniami pamiatkového zákona.  Pri napĺňaní požiadaviek vyplývajúcich zo strategického dokumentu dotýkajúcich sa archeologických nálezov a archeologických nálezísk na území kraja v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona, Krajský pamiatkový úrad Prešov v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní. • Strategický dokument riešiť v súlade s Územným plánom Prešovského samosprávneho kraja, v rámci ktorého je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti, ako je uvedené v stanovisku. • Rešpektovať stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, sekcie geológie a prírodných zdrojov, odboru štátnej geologickej správy:  V katastrálnom území obce Ličartovce je evidovaná jedna skládka s ukončenou. Ministerstvo odporúča uvedenú skládku odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.  V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia). Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii. V katastrálnom území obce Ličartovce je zaregistrovaný výskyt potenciálnych zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií. Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy. Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách:http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv, http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/ a http://apl.geology.sk/atlassd/ Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia území pre stavebné účely.  Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.  Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14. • Rešpektovať stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR:  predmetnú územnoplánovaciu dokumentáciu spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou, ktorou je Územný plán Prešovského samosprávneho kraja;  rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru, predovšetkým ochranné pásmo diaľnice D1 a železničnej trate č. 107. Diaľňica D1 patrí do koridoru Rýn – Dunaj (a jeho tzv. československej vetvy), ktorý je súčasťou základnej siete TEN-T (Trans-European Transport Network, tzn. Transeurópska dopravná sieť). Železničná trať č. 107 je súčasťou súhrnnej siete TEN-T (http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html );  rešpektovať trasovanie pripravovaných stavieb dopravnej infraštruktúry;  všetky dopravné parametre (dopravné pripojenia, statickú dopravu, chodníky) je potrebné navrhnúť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi;  postupovať podľa ustanovení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;  stavby v ochrannom pásme dráhy (OPD – 60 m od osi krajnej koľaje), ktoré neslúžia na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písmeno ac), je potrebný súhlas na vykonanie činnosti v ochrannom pásme dráhy. V nadväznosti na uvedené nesúhlasíme so zmenami funkčného využitia tých častí navrhovaných lokalít (slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie), ktoré sú umiestnené v ochrannom pásme železničnej trati č. 107A. Zároveň nesúhlasíme s rozšírením hranice zastavaného územia do existujúceho OPD. Pri návrhu územnoplánovacej dokumentácie žiadame zmeny funkčného využitia navrhovať zásadne mimo uvedeného ochranného pásma;  upozorňujeme, že podľa § 102 ods. 1, písmeno af) o zrušení železničnej vlečky alebo špeciálnej dráhy rozhoduje MDV SR (sekcia železničnej dopravy a dráh) na návrh vlastníka. Na základe uvedeného žiadame, aby o zrušenie železničnej vlečky požiadal vlastník uvedenú sekciu, ktorá je gesčne spôsobilá na vydanie takéhoto rozhodnutia. Následne po vydaní rozhodnutia je možné navrhnúť zrušenie (vypustenie) existujúcej železničnej vlečky a jej ochranného pásma z aktuálne platného územného plánu;  na ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);  v cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne cesty alebo premávku na nich. Príslušný cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom – uvedené platí aj v súvislosti s navrhovanou medzinárodnou cyklotrasou EuroVelo 11;  dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a priľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných komunikácií a ich následným pripojením na cesty a miestne komunikácie vyššieho dopravného významu v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov pre pozemné komunikácie;  v súvislosti s navrhovanými dopravnými pripojeniami na cestu I/20, vyžiadať stanovisko Generálneho riaditeľstva Slovenskej správy ciest a rešpektovať ho v plnom rozsahu. Tvar križovatiek musí byť určený na základe dopravnoinžinierskych podkladov (autorizovaným inžinierom pre dopravné stavby), pričom je potrebné dodržať najmenšie prípustné vzdialenosti križovatiek podľa aktuálne platnej STN 73 6101;  zastavovanie autobusov odporúčame riešiť mimo jazdných pruhov cestnej infraštruktúry, v zmysle aktuálne platnej STN 73 6425. Zastávku odporúčame vybaviť čakacím priestorom pre cestujúcich s bezbariérovou úpravou a prvkami pre imobilných a nevidiacich;  postupovať v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR schválenou uznesením vlády SR č. 223/2013;  cyklistické trasy odporúčame navrhovať tak, aby boli prepojené s regionálnymi a nadregionálnymi trasami, resp. cyklistickými komunikáciami;  cyklistické trasy žiadame umiestňovať zásadne mimo telesa diaľnice a cesty I. triedy v zmysle platných STN a technických predpisov;  pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov a cyklistov;  pri navrhovaní a úpravách chodníkov, ciest pre chodcov, nadchodov, podchodov, schodísk, parkovísk, odstavných plôch, nástupíšť a prechodov pre chodcov rešpektovať požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, uvedené vo vyhláške č. 532/2002 Z. z.;  v blízkosti pozemných komunikácií a železničných dráh dodržať ochranné pásma pred negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „vyhláška MZ SR“). Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania (resp. ubytovania), v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií sa neodporúča. V prípade potreby navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie potrebných (napr. protihlukových) opatrení, aby zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlášky MZ SR. Voči správcovi pozemných komunikácií a železničných dráh nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;  pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie, zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k pozemnej komunikácií a dráhe (a doprave na nich) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami ustanovenými vyhláškou MZ SR a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška MZ SR;  vo výkresoch „Komplexný výkres priestorového usporiadania funkčného využitia územia a verejného dopravného vybavenia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami“ vyznačiť ochranné pásma dopravnej infraštruktúry;  rešpektovať stanovisko Dopravného úradu. • Z hľadiska ochrany vodných pomerov rešpektovať pripomienky uvedené v stanovisku Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úseku štátnej vodnej správy:  V zmysle platnej legislatívy a na základe Mapy povodňového ohrozenia pre Q100 ročnú veľkú vodu vodného toku Torysa nesúhlasíme s výstavbou Areálu služieb v Lokalite 1, Lokalita 2 - plocha rodinných domov – /2 RD/ a predĺženie MK v SV časti obce, lokalita 3, 4, 5 a 6 – plochy rodinných domov /spolu 17 RD/ a predĺženie MK vo V časti obce z dôvodu, že sa nachádzajú v záplavovom území vodohospodársky významného vodného toku Torysa.  Lokalita 7 – plochu rodinných domov /1 RD/ a predĺženie MK vo V časti obce sa nachádza v záplavovom území vodohospodársky významného vodného toku Torysa v prieluke-pri výstavbe na uvedenej lokalite zabezpečiť individuálnu protipovodňovú ochranu na Q100 ročnú veľkú vodu vodného toku Torysa.  Lokalita 10 – plocha technickej a dopravnej vybavenosti – ČOV na parcele č. 738/1 sa nachádza v záplavovom území vodohospodársky významného vodného toku Torysa. Pri výstavbe na uvedenej lokalite zabezpečiť ČOV s okolitým areálom ochranou na Q100 ročnú veľkú vodu vodného toku Torysa. Tieto podmienky žiadame uviesť do záväznej časti ÚPN.  V zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, ponechať voľný nezastavaný manipulačný pás minimálnej šírky 10,0 n id brehov vodného toku Torysa a minimálnej šírky 5,0 m od ostatných drobných vodných tokov a zároveň požadujeme, aby správcovi toku bol umožnený prístup k vodnému tokuk pre účely prevádzkových činností správcu toku.  Návrh zatrubnenia nefunkčného melioračného kanála v južnej časti obce je potrebné prerokovať s jeho správcom.  V rámci odvádzania dažďových vôd, realizovať opatrenia na zadržanie povrchového odtoku v území tak, aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou prípadnej navrhovanej zástavby.  V súvislosti s povinnosťou plnenia opatrení „Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ žiadame, aby do územného plánu boli zapracované návrhy realizácie opatrení, ktoré zmierňujú dopady stavieb /zvyšovanie zastavaných plôch na úkor rastlého terénu/ na kolobeh vody v prírode, aby sa zabránilo neúmernému zvyšovaniu podielu zastavaných plôch v dotknutej lokalite.  To znamená pri ďalšom rozvoji obce obmedziť vytváranie nepriepustných plôch v urbanizovanom priestore, preferovať možnosti zachytávania dažďových vôd a ich využívanie na úžitkové účely.  Navrhnúť aj iné opatrenia na zachytávanie dažďových vôd ako je vsakovanie pre prípad nevhodného podložia na vsakovanie.  Z hľadiska požiadaviek ochrany kvality vôd pred znečistením s ohľadom na plánovaný územný rozvoj a nárast počtu obyvateľov, upozorňujeme na nedostatočný recipient vyčistených splaškových odpadových vôd /melioračný kanál/ pri rozširovaní kapacity ČOV. Požadujeme preukázať, že po zmiešaní vypúšťaných vôd s vodami recipientu budú dodržané požiadavky dané NV SR č. 269/2010 Z.z. K vypúšťaniu vyčistených odpadových vôd do melioračného kanála je potrebný súhlas jeho správcu.  Pri riešení odvádzania dažďových vôd dodržať podmienky platnej legislatívy. Upozorňujeme, že vodný zákon vyžaduje zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok u vôd z povrchového odtoku pred ich vypustením do povrchových vôd a pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd s obsahom znečisťujúcich látok aj vybudovanie zariadení na zachytávanie znečisťujúcich látok /§ 36 ods. 17 a § 37 zákona č. 364/2004 Z.z./. • Rešpektovať pripomienku Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva:  Pri vypracovaní zmien a doplnkov strategického dokumentu žiadame zohľadniť aj územné potreby obce pre vybudovanie vhodného odpadového hospodárstva v obci – zberný dvor, zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov a zber separovaných zložiek komunálneho odpadu.
Odôvodnenie
Obstarávateľ, Obec Ličartovce, obecný úrad Ličartovce 239, 082 03 Ličartovce, v zastúpení Ing. Máriou Ščepitovou, starostkou obce, doručil dňa 07. 09. 2021 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „Okresný úrad Prešov“) podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Ličartovce“ (ďalej len „ZaD č. 2 ÚPN-O Ličartovce“). Cieľom spracovania „ZaD č. 2 UPN-O Ličartovce“ sú požiadavky, ktoré vyplynuli z aktualizácie územnotechnických zmien katastrálneho územia, z aktuálnej požiadavky a dopytu. „ZaD č. 2 UPN-O Ličartovce“ riešia zmenu funkčného využitia územia s miestnym dosahom v zmysle § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 12 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Strategický dokument sa skladá z textovej a grafickej časti. Textová časť obsahuje smernú a záväzná časť, vrátane „Vyhodnotenia perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely“. Grafická časť obsahuj náložky k výkresom č. 1 až 7 a schému záväznej časti. Pre navrhované riešenie funkčného využitia územia bude spracovaný návrh „ZaD č. 2 UPN-O Ličartovce“. Variantné riešenia nie sú navrhované. Porovnanie vplyvov na životné prostredie sa vykoná voči nulovému variantu, ktorým je platný územný plán. Predmetný strategický dokument je v súlade s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou, ktorou je Územný plán Prešovského samosprávneho kraja, schválený dňa 26. 08. 2019 zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja, prijatý uznesením č. 268/2019 a jeho záväzná časť vydaná Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 77/2019 s účinnosťou od 06. 10. 2019. Záväzným podkladom pre „ZaD č. 2 UPN-O Ličartovce“ sú:  Územný plán Prešovského samosprávneho kraja  Zadanie pre vypracovanie ÚPN obce Ličartovce schválené obecným zastupiteľstvom v Ličartovciach dňa 4.11.2005, uznesením číslo 14/2005  Územný plán obce Ličartovce schválený obecným zastupiteľstvom v Ličartovciach dňa 21.04.2010 uznesením č. 5/2010 a záväzná časť Územného plánu obce Ličartovce vyhlásená VZN obce č. 1/2010 dňa 21.04.2010  Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Ličartovce schválené Obecným zastupiteľstvom v Ličartovciach dňa 31.10.2019, uznesením 75/10/2019 a záväzná časť vyhlásená VZN obce č. 19/2019 Predmetom strategického dokumentu „ZaD č. 2 UPN-O Ličartovce“ sú tieto zmeny: P. č., názov lokality: 1. Severná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Časť plochy výroby, skladov a skládok (1) – návrh. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha občianskej vybavenosti – (Areál služieb – stravovanie cca 50 stoličiek, ubytovanie cca 45 lôžok, oddychovo-relaxačná plocha pre 80 návštevníkov), Vyhradená zeleň – izolačná zeleň – parcela č. 715, MK v kat. C3 - MO 6,5/30 – parcela č. 924. P. č., názov lokality: 2. Severovýchodná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav, Plocha rodinných domov – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Predĺženie jestvujúcej MK v kat. C3 - MO 6,5/30 – par. č. 472; 473/1, Plocha rodinných domov (cca 2 RD) – parcela č. 470; 473/1 s rešpektovaním opatrení SVP, š. p. Košice súvisiace s inundačným územím. P. č., názov lokality: 3. Východná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav, Plocha rodinných domov – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 2 RD) s účelovou komunikáciou min. 3,5 m (s priamym napojením na MK) – časť parcela č. 481; 483; 484. s rešpektovaním opatrení SVP, š. p. Košice súvisiace s inundačným územím, OP diaľnice a OP sieti technickej infraštruktúry. P. č., názov lokality: 4. Východná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 1 RD) s účelovou komunikáciou min. 3,5 m (s priamym napojením na MK) – parcela č. 511/3; 511/1; časť parcela č. 511/2, s rešpektovaním opatrení SVP, š. p. Košice súvisiace s inundačným územím, OP diaľnice a OP sietí technickej infraštruktúry. P. č., názov lokality: 5. Východná časť obce, Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav, Plocha rodinných domov – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 1 RD) s účelovou komunikáciou min. 3,5 m (s priamym napojením na MK) – časť parcela č. 523, s rešpektovaním opatrení SVP, š. p. Košice súvisiace s inundačným územím, OP diaľnice a OP sieti technickej infraštruktúry. P. č., názov lokality: 6. Východná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav, Plocha rodinných domov – stav, Vyhradená zeleň – izolačná zeleň – návrh. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 13 RD) – časť parcela č. 475; 478;477; 486; 489; 501; 504; 506; 507; 510; 513; 516; 517; 527 s MK v kategórii C3 - MO 7,5/30 s rešpektovaním opatrení SVP, š. p. Košice súvisiace s inundačným územím, OP diaľnice a OP sieti technickej infraštruktúry. P. č., názov lokality: 7. Východná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav, Plocha rodinných domov – stav Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 1 RD) – časť parcela č. 343/1 s účelovou komunikáciou min. 3,5 m (s priamym napojením na MK) – časť parcela č. 342 P. č., názov lokality: 8. Južná časť obce pri futbalovom ihrisku Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Melioračný kanál – stav, Miestna komunikácia – návrh. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Prekrytie melioračného kanála (zarúrovanie) – MK v kategórii C3-MO 7,5/30. P. č., názov lokality: 9. Južná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Plocha výroby, skladov a skládok – návrh. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: MK v kategórii C3 - MO 4,25/30 k ČOV – parcela č. 740/2; 740/5; 738/1; 291/1. P. č., názov lokality: 10. Južná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Plocha výroby, skladov a skládok – návrh. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha technickej a dopravnej vybavenosti – ČOV – parcela č. 738/1. P. č., názov lokality: 11. Južná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 1 RD) – parcela č. 279/1. P. č., názov lokality: 12. Centrum obce (OcÚ, ZŠ, MŠ) Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Plocha občianskej vybavenosti – stav, Plocha športu – návrh. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Zmena navrhovanej plochy športu (VS2) na občiansku vybavenosť – MŠ s jedálňou ( kuchyňa s vývarovňou aj pre dôchodcov) o kapacite cca 55 detí s 3. triedami a cca 13. zamestnancami a zmena časti občianskej vybavenosti na navrhovanú plochu športu – parcela č. 187/1(funkčná zmena – výkres č. 3). P. č., názov lokality: 13. Juhozápadná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav, Plocha rodinných domov – stav, Sprievodná – líniová zeleň – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: MK v kategórii C3 – MO 6,5/30 k navrhovaným rodinným domom – parcela č. 190/3; 180/2; 248/2; 183/2; 184; 189/2; 250; 249/1; 247; 246; 245/1; 244/2; 235; 234;744/1. P. č., názov lokality: 14. Juhozápadná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav, Sprievodná – líniová zeleň – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov – L 7 (cca 19 RD) – časť parcely č. 180/2; 180/3; 180/4; 180/9; 185; 184; 189/4; 189/1; 250; 249/1; 248/1; 248/2; 247; 246; 245/1; 244/2; 235; 744/1. P. č., názov lokality: 15. Juhozápadná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 2 RD) – parcela č. 217/2; 232 – na ploche zrušeného OP (zrušeného VN vedenia a zrušenej vlečky). P. č., názov lokality: 16. Juhozápadná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 1 RD) – parcela č. 215– na ploche zrušeného OP (zrušenej vlečky). P. č., názov lokality: 17. Západná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 1 RD) – parcela č. 197. P. č., názov lokality: 18. Juhozápadná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Ostatná plocha – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 5 RD) – parcela č. 744/2 na ploche zrušeného VN vedenia, vlečky ich OP a výnimky OP železnice. P. č., názov lokality: 18a Juhozápadná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): L 4 – Plocha rodinných domov – návrh, Verejná zeleň – návrh, Sprievodná – líniová zeleň – stav, Železničná trať (vlečka) – stav, Orná pôda – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Lokalita L4 – rozšírenie navrhovanej plochy rodinných domov (cca 78 RD), Plocha občianskej vybavenosti (maloobchod, plocha športu), MK v kategórii C3-MO 7,5/30 – na ploche zrušeného VN vedenia, vlečky a ich OP na parcele č. 936; 739/1; 739/3; 742/1 o výmere cca 117 376 m2. P. č., názov lokality: 19. Západná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): TTP – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov– L6 (cca 15 RD) – parcela č. 745/2; 745/3na ploche zrušeného VN vedenia, vlečky ich OP a výnimky OP železnice. P. č., názov lokality: 20. Západná časť Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 4 RD) – parcela č. 37. P. č., názov lokality: 21. Severozápadná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 1 RD) – parcela č. 98 P. č., názov lokality: 22. Západná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 1 RD) – parcela č. 42/4. P. č., názov lokality: 23a Západná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 1 RD) – parcela č. 38/11 s účelovou komunikáciou min. 3,5 m (s priamym napojením na MK) – parcela č. 38/1. P. č., názov lokality: 23b Západná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Orná pôda – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 1 RD) – parcela č. 38/10 s účelovou komunikáciou min. 3,5 m (s priamym napojením na MK) – parcela č. 38/1. P. č., názov lokality: 24. Západná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Orná pôda – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 1 RD) – parcela č. 38/4. P. č., názov lokality: 25. Západná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav, Plocha rodinných domov – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 4 RD) – parcela č.56; 57;58/1;58/2; 59/2; 61s účelovou komunikáciou min. 3,5 m (s priamym napojením na MK). P. č., názov lokality: 26. Severozápadná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zastavaná plocha a nádvorie – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 1 RD) – parcela č. 46/22. P. č., názov lokality: 27. Severozápadná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): L 1 – Plocha rodinných domov – návrh, Miestna komunikácia – návrh, Orná pôda – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Rozšírenie L1 – Plochy rodinných domov (cca 9 RD), Plocha občianskej vybavenosti (detské jasle o kapacite cca 20 detí s cca 6. zamestnancami) – parcela č. 46/13 s presmerovaním MK v kat. C3 - MO 6,5/30 cez parcela č. 46/15; 46/14; 46/3; 46/4; 46/7 po parcela č. 46/8 (ukončenie v tvare T) a MK v kategórii C3 - MO 6,5/30 cez parcela č. 46/15; 46/14; 46/3; 46/4; 46/7; 46/8 po parcele č. 46/13 (ukončenie v tvare T). P. č., názov lokality: 28. Severná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Zeleň rodinných domov – stav. Navrhované funkčné využitie a popis lokality: Plocha rodinných domov (cca 1 RD) – parcela č. 394/1. P. č., názov lokality: 29. Východná časť obce Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-O): Ochranné pásmo diaľnice (medzi zastavaným územím a diaľnicou). Navrhované funkčné využitie a popis lokality: EuroVelo 11 – medzinárodná cyklotrasa EV 11. Na základe oznámenia predloženého obstarávateľom vykonal Okresný úrad Prešov podľa § 7 zákona o posudzovaní vplyvov zisťovacie konanie. V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prešov podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov zverejnil dňa 10. 09. 2021 oznámenie na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-obce-licartovce Následne Okresný úrad Prešov zaslal oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu listom č. OU-PO-OSZP3-2021/035714-002/JF zo dňa 10. 09. 2021 a listom č. OU-PO-OSZP3-2021/035714-003/JF zo dňa 10. 09. 2021, na zaujatie stanoviska dotknutým obciam a dotknutým orgánom. Príslušný orgán oznámil pri zverejnení oznámenia podľa § 6 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, miesto a čas konania konzultácií. Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu podľa § 63 zákona o posudzovaní vplyvov sa neuskutočnili. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane: Požiadavky na vstupy: Pôda Z celkovej výmery 828,6 ha katastrálneho územia, predstavuje 40% , t.j. 331,5 ha poľnohospodárska pôda a 414,8 ha, t.j. 50 % predstavujú lesné pozemky. Kontaminácia pôd nebola zistená nad rámec bežného znečistenia z poľnohospodárskej prevádzky a výroby, cestnej premávky a ďalších činností. Územie leží v hladine A1 obsahu kovov v pôde (0 –2,0 mg.kg), ktoré majú prevažne antropogénny pôvod, čo je vlastne fónový obsah, zhodný s prirodzeným výskytom týchto prvkov v prostredí. Navrhovaným strategickým dokumentom nedochádza k degradácii pôd. Voda V západnej časti katastrálneho územia Ličartovce, severojužným smerom, tečie rieka Svinka (prevažne cez lesnaté územie a len v južnej časti cez poľnohospodársku krajinu). Rieka Torysa, ktorá sa nachádza východne od zastavaného územia obce Ličartovce, za diaľnicou, do katastra Ličartoviec nezasahuje. Suroviny V katastrálnom území sa nenachádzajú ložiská vyhradených a nevyhradených nerastov, chránené ložiskové územia, ani dobývacie a prieskumné územia. Energetické zdroje Obec Ličartovce je v súčasnosti zásobovaná elektrickou energiou z distribučných trafostaníc 22/0,4 kV. Navrhované trafostanice v „ZaD č. 2 UPN-O Ličartovce“ sú napájané po VN strane od kmeňových vzdušných vedení VSD pod označením V č. 207 prípojkami VN tvorenými vodičmi 3 x 35 AlFe 6 na podperných bodoch, respektíve káblovým úložným vedením v zemi, čím nedochádza k degradácii životného prostredia. Návrh zásobovaná elektrickou energiou obce, bude súčasťou riešenia „ZaD č. 2 UPN-O Ličartovce“. Plyn Obec je plynofikovaná od roku 1986 pri tlakovej hladine 0,1 MPa pre STL plynovody a NTL plynovodom. Zdrojom zemného plynu pre obec je vysokotlakový distribučný plynovod DN 300, PN 4,0 MPa Drienov-Prešov, z ktorého cez VTL prípojku DN 80, regulačnú stanicu (RS 1 200 m3/h) je cez STL plynovody zásobovaná obec. Stredotlakové rozvody sú z oceľových bezšvových rúr DN100 a 80 mm. Odberatelia plynu sú zásobovaní plynom z miestnej NTL a STL siete, buď priamo cez STL prípojky plynu (VO), alebo NTL prípojku plynu, alebo cez stredotlakové prípojky a regulátory tlaku STL/NTL Nároky na dopravu Dobudovanie dopravnej infraštruktúry v podobe miestnej komunikácie v súlade s STN 73 61 10. Katastrálnym územím prechádza diaľnica D1 Prešov – Budimír, cesta I/20 Košice – Ličartovce – Prešov a cesta III/3460, ktorá vedie údolím Svinky. V obci Ličartovce sa na cestu I/20 napája sieť miestnych obslužných komunikácií a to jednak jestvujúcich, ako aj nových kategórie C3–MO 8/40, C3–MO 7,5/30, MO 6,5/30, MO 5/30, (redukcia MO 4,25/30, C3–MO 4,25/30, C7,5/40. Na ceste III/3460 v priestore Svinky je potrebné jednotne realizovať príslušné normové opatrenia najmä šírkového usporiadania tejto cesty a napojenia na jednotlivé rekreačné aktivity chatovej osady Ličartovce – Svinka cez vodný tok Svinka. Zároveň riešenie vytvára podmienky na komunikačné – cestné prepojenie tohto územia na centrálnu časť obce v smere východ – západ. Nové cestné prepojenie je riešené prístupovou komunikáciou pre rekreačné účely kategórie C 7,5/50 v dĺžke 1 300 m, ktorá je ďalej vedená pozdĺž Svinky. Severným a západným okrajom obce prechádza železničná trať č. 107 A Kysak-Plaveč. Trať je jednokoľajná. Trakcia trate je elektrická, návrhová rýchlosť trate je 80 km/hod. Denne premáva po tejto trati 42 osobných vlakov a rýchlikov a 38 nákladných vlakov. V súčasnosti sa pripravuje zavedenie pravidelnej kyvadlovej železničnej dopravy v úseku Košice – Prešov. Údaje o výstupoch: Výstupom bude územnoplánovacia dokumentácia „ZaD č. 2 ÚPN-O Ličartovce“ spracovaná v rozsahu podľa § 12 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacej dokumentácií a územnoplánovacích podkladoch, ktorá sa člení na textovú časť a grafickú časť; obsahuje smernú časť a záväznú časť. Rozhodujúcim výstupom procesu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie bude záväzná časť vyhlásená všeobecne záväzným nariadením obce Ličartovce. Ovzdušie Nepresahuje rámec bežného znečistenia z malých zdrojov v obci. V riešenom území sú evidované malé zdroje znečistenia ovzdušia, ktoré predstavujú väčšinou plynové kotolne a kotolne na tuhé palivo, ďalej je to prevádzka dopravy na ceste I/20. Návrh „ZaD č. 2 UPN-O Ličartovce“ nemá zásadný vplyv na stav ovzdušia v obci (nezhoršuje súčasný ani navrhovaný stav). Voda Obec má vybudovanú čiastočnú kanalizáciu. Domov sociálnych služieb a kaštieľ majú vybudovanú splaškovú kanalizáciu z betónových rúr DN 600 mm ktorá je zaústená do B ČOV typu BioCompact pre 500 EO vybudovanou pod obcou. Technológia ČOV je založená na biologickom čistení s nízko zaťažovanou aktiváciou s úplnou aeróbnou stabilizáciou kalu. Reaktory sú rozdelené na jednotlivé sekcie, ktoré svojim usporiadaním a vybavením umožňujú plniť na seba nadväzujúce funkcie biologického čistenia a to biodegradáciu a nitrifikáciu s viacstupňovou denitrifikáciou. Na odseparovanie vyčistenej vody od biologického aktivovaného kalu sa využíva protiprúdna filtrácia. Recipientom je upravený melioračný kanál. Odpady Nakladanie s vyprodukovanými tuhými komunálnymi odpadmi na území obce je zabezpečované v súlade so s Plánom odpadového hospodárstva obce, ktorý musí byť spracovaný v súlade s Plánom odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja. Biologicky rozložiteľný odpad sa zhodnocuje individuálne. Hluk a vibrácie Obec zaťažuje hluk a vibrácie z dopravy od diaľnice D1 a cesty I/20, ktorá pretína obec v smere juh – sever. Súčasný stav zatiaľ nie je možné odstrániť. Žiarenie a iné fyzikálne polia Nie je predpoklad vplyvov na tepelné, magnetické a iné fyzikálne polia. Doplňujúce údaje Neuvažuje s realizáciou takých terénnych úprav, ktoré by mali za následok negatívny zásah do krajiny, resp. umožnili zosuvy pôd. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: Návrh riešenia „ZaD č. 2 UPN-O Ličartovce“ predstavuje územnoplánovací dokument, ktorý nemá priamy negatívny vplyv na životné prostredie. Za nepriame vplyvy strategického dokumentu môžeme považovať zmenu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, vznik nových plôch, záber poľnohospodárskej pôdy, predpokladaný nárast frekvencie dopravy a nároky na novú infraštruktúru. Tieto vplyvy sú spojené s rozvojom územia a samotný strategický dokument stanovuje limity a regulatívy na elimináciu týchto javov, čím prispieva k skvalitneniu životného prostredia v obci. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: Zámery navrhované v „ZaD č. 2 UPN-O Ličartovce“ nemajú negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva pri dodržaní stanovených regulatívov a limitov využitia územia. Vplyvy na chránené územia vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie: V rámci miestneho územného systému ekologickej stability bolo navrhnutých 7 lokalít popísaných v územnom pláne. V katastrálnom území Ličartovce sa z národnej siete chránených území nenachádza žiadne územie. Z európskej siete chránených území – NATURA 2000 (územia európskeho významu – „SKUEV“ a chránené vtáčie územia – „SKCHVÚ“) do katastrálneho územia Ličartovce nezasahuje žiadne územie. Z uvedeného vyplýva, že pre celú plochu katastrálneho územia platí 1. stupeň ochrany podľa zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Podľa Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja je katastrálne územie a jeho najbližšie okolie zaradené do priestoru ekologicky štandardného. V katastrálnom území Ličartovce nie sú registrované žiadne významné národné, regionálne ani lokálne mokrade. V okolí vodných tokov sa nachádzajú vlhké lúky menšieho rozsahu, významné sú aj občasne zaplavované plochy v inundačnom území. Navrhované zmeny funkčného využitia „ZaD č. 2 UPN-O Ličartovce“ nezasahujú do území záujmu ochrany prírody. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu Navrhované zmeny funkčného využitia „ZaD č. 2 UPN-O Ličartovce“ nevytvárajú možné riziká pre zhoršenie kvality životného prostredia v obci. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice Dotknuté územie a jeho zmenené funkčné využitie územia nebude mať vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice. V zákonom stanovenom termíne doručili Okresnému úradu Prešov svoje písomné stanoviská tieto subjekty: (stanoviská môžu byť v skrátenom znení): 1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava – rezortný orgán (list č. 5566/2021-5.3 zo dňa 27.09.2021, doručený dňa 29.09.2021):  V katastrálnom území obce Ličartovce je evidovaná jedna skládka s ukončenou. Ministerstvo odporúča uvedenú skládku odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.  V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia). Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii. V katastrálnom území obce Ličartovce je zaregistrovaný výskyt potenciálnych zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií. Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy. Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách:http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv, http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/ a http://apl.geology.sk/atlassd/ Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia území pre stavebné účely.  Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.  Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14. 2) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava – rezortný orgán (list č. 43891/2021/OSD/111443 zo dňa 30.09.2021, doručený dňa 01.10.2021):  predmetnú územnoplánovaciu dokumentáciu spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou, ktorou je Územný plán Prešovského samosprávneho kraja;  rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru, predovšetkým ochranné pásmo diaľnice D1 a železničnej trate č. 107. Diaľňica D1 patrí do koridoru Rýn – Dunaj (a jeho tzv. československej vetvy), ktorý je súčasťou základnej siete TEN-T (Trans-European Transport Network, tzn. Transeurópska dopravná sieť). Železničná trať č. 107 je súčasťou súhrnnej siete TEN-T (http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html );  rešpektovať trasovanie pripravovaných stavieb dopravnej infraštruktúry;  všetky dopravné parametre (dopravné pripojenia, statickú dopravu, chodníky) je potrebné navrhnúť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi;  postupovať podľa ustanovení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;  stavby v ochrannom pásme dráhy (OPD – 60 m od osi krajnej koľaje), ktoré neslúžia na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písmeno ac), je potrebný súhlas na vykonanie činnosti v ochrannom pásme dráhy. V nadväznosti na uvedené nesúhlasíme so zmenami funkčného využitia tých častí navrhovaných lokalít (slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie), ktoré sú umiestnené v ochrannom pásme železničnej trati č. 107A. Zároveň nesúhlasíme s rozšírením hranice zastavaného územia do existujúceho OPD. Pri návrhu územnoplánovacej dokumentácie žiadame zmeny funkčného využitia navrhovať zásadne mimo uvedeného ochranného pásma;  upozorňujeme, že podľa § 102 ods. 1, písmeno af) o zrušení železničnej vlečky alebo špeciálnej dráhy rozhoduje MDV SR (sekcia železničnej dopravy a dráh) na návrh vlastníka. Na základe uvedeného žiadame, aby o zrušenie železničnej vlečky požiadal vlastník uvedenú sekciu, ktorá je gesčne spôsobilá na vydanie takéhoto rozhodnutia. Následne po vydaní rozhodnutia je možné navrhnúť zrušenie (vypustenie) existujúcej železničnej vlečky a jej ochranného pásma z aktuálne platného územného plánu;  na ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);  v cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne cesty alebo premávku na nich. Príslušný cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom – uvedené platí aj v súvislosti s navrhovanou medzinárodnou cyklotrasou EuroVelo 11;  dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a priľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných komunikácií a ich následným pripojením na cesty a miestne komunikácie vyššieho dopravného významu v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov pre pozemné komunikácie;  v súvislosti s navrhovanými dopravnými pripojeniami na cestu I/20, vyžiadať stanovisko Generálneho riaditeľstva Slovenskej správy ciest a rešpektovať ho v plnom rozsahu. Tvar križovatiek musí byť určený na základe dopravnoinžinierskych podkladov (autorizovaným inžinierom pre dopravné stavby), pričom je potrebné dodržať najmenšie prípustné vzdialenosti križovatiek podľa aktuálne platnej STN 73 6101;  zastavovanie autobusov odporúčame riešiť mimo jazdných pruhov cestnej infraštruktúry, v zmysle aktuálne platnej STN 73 6425. Zastávku odporúčame vybaviť čakacím priestorom pre cestujúcich s bezbariérovou úpravou a prvkami pre imobilných a nevidiacich;  postupovať v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR schválenou uznesením vlády SR č. 223/2013;  cyklistické trasy odporúčame navrhovať tak, aby boli prepojené s regionálnymi a nadregionálnymi trasami, resp. cyklistickými komunikáciami;  cyklistické trasy žiadame umiestňovať zásadne mimo telesa diaľnice a cesty I. triedy v zmysle platných STN a technických predpisov;  pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov a cyklistov;  pri navrhovaní a úpravách chodníkov, ciest pre chodcov, nadchodov, podchodov, schodísk, parkovísk, odstavných plôch, nástupíšť a prechodov pre chodcov rešpektovať požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, uvedené vo vyhláške č. 532/2002 Z. z.;  v blízkosti pozemných komunikácií a železničných dráh dodržať ochranné pásma pred negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „vyhláška MZ SR“). Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania (resp. ubytovania), v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií sa neodporúča. V prípade potreby navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie potrebných (napr. protihlukových) opatrení, aby zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlášky MZ SR. Voči správcovi pozemných komunikácií a železničných dráh nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;  pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie, zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k pozemnej komunikácií a dráhe (a doprave na nich) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami ustanovenými vyhláškou MZ SR a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška MZ SR;  vo výkresoch „Komplexný výkres priestorového usporiadania funkčného využitia územia a verejného dopravného vybavenia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami“ vyznačiť ochranné pásma dopravnej infraštruktúry; rešpektovať stanovisko Dopravného úradu. 3) Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov – dotknutý orgán (list č. KPUPO-2021/18890-4/76951/Jur zo dňa 30.09.2021, doručený dňa 05.10.2021):  V predloženom dokumente absentujú údaje o pamiatkovom fonde: V Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok zapísaný „Kaštieľ s areálom“ pod číslom 316/1-3, s objektovou skladbou: „Kaštieľ“ pod číslom 316/6 „Park“ pod číslom 316/2 „Socha“ pod číslom 316/3 Akákoľvek stavebná činnosť na území národnej kultúrnej pamiatky je možná v zmysle § 32 pamiatkového zákona len na základe rozhodnutia krajského pamiatkového úradu. V územnom konaní, stavebnom konaní, v konaní o povolení zmeny stavby, v konaní o dodatočnom povolení stavby a v konaní o ohlásení udržiavacích prác, rozhoduje stavebný úrad v zmysle § 11 pamiatkového zákona, až po predchádzajúcom súhlase krajského pamiatkového úradu.  V predloženom dokumente absentujú údaje o archeologických nálezoch a náleziskách: V katastrálnom území Ličartovce sú evidované archeologické lokality: 1. Historické jadro obce – územie s predpokladanými archeologickými nálezmi z obdobia stredoveku až novoveku /1. písomná zmienka o obci z roku 1249/ 2. Poloha Na Svinku /chatová oblasť/ - sídlisko z mladšej doby bronzovej a včasného stredoveku Ojedinelé a bližšie nelokalizované nálezy: 3. Poloha Široká dolina, severozápadne od Stráže – nález sekerovitej hrivny z včasného stredoveku 4. Severne od intravilánu v trhline kameňolomu – nálezy zo staršej doby kamennej 5. Neznáma poloha – nádoba zo staršej doby železnej  Pri realizácii činností vyplývajúcich z tohto strategického dokumentu rešpektovať pamiatkový fond obce a postupovať v súlade s ustanoveniami pamiatkového zákona.  Pri napĺňaní požiadaviek vyplývajúcich zo strategického dokumentu dotýkajúcich sa archeologických nálezov a archeologických nálezísk na území kraja v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona, Krajský pamiatkový úrad Prešov v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní. 4) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov – dotknutý orgán (list č. 2021/04714-02/B.14 zo dňa 07.10.2021, doručený dňa 13.10.2021), bez pripomienok. 5) Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice – dotknutý orgán (list č.1092-2757/2021 zo dňa 30.09.2021, doručený dňa 04.10.2021), bez pripomienok. 6) Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej vodnej správy, Nám. Mieru 3, 080 01 Prešov – dotknutý orgán (list č. OU-PO-OZSP3-2021/038906-002 zo dňa 09.11.2021, doručený dňa 12.11.2021):  V zmysle platnej legislatívy a na základe Mapy povodňového ohrozenia pre Q100 ročnú veľkú vodu vodného toku Torysa nesúhlasíme s výstavbou Areálu služieb v Lokalite 1, Lokalita 2 - plocha rodinných domov – /2 RD/ a predĺženie MK v SV časti obce, lokalita 3, 4, 5 a 6 – plochy rodinných domov /spolu 17 RD/ a predĺženie MK vo V časti obce z dôvodu, že sa nachádzajú v záplavovom území vodohospodársky významného vodného toku Torysa.  Lokalita 7 – plochu rodinných domov /1 RD/ a predĺženie MK vo V časti obce sa nachádza v záplavovom území vodohospodársky významného vodného toku Torysa v prieluke-pri výstavbe na uvedenej lokalite zabezpečiť individuálnu protipovodňovú ochranu na Q100 ročnú veľkú vodu vodného toku Torysa.  Lokalita 10 – plocha technickej a dopravnej vybavenosti – ČOV na parcele č. 738/1 sa nachádza v záplavovom území vodohospodársky významného vodného toku Torysa. Pri výstavbe na uvedenej lokalite zabezpečiť ČOV s okolitým areálom ochranou na Q100 ročnú veľkú vodu vodného toku Torysa. Tieto podmienky žiadame uviesť do záväznej časti ÚPN.  V zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, ponechať voľný nezastavaný manipulačný pás minimálnej šírky 10,0 n id brehov vodného toku Torysa a minimálnej šírky 5,0 m od ostatných drobných vodných tokov a zároveň požadujeme, aby správcovi toku bol umožnený prístup k vodnému tokuk pre účely prevádzkových činností správcu toku.  Návrh zatrubnenia nefunkčného melioračného kanála v južnej časti obce je potrebné prerokovať s jeho správcom.  V rámci odvádzania dažďových vôd, realizovať opatrenia na zadržanie povrchového odtoku v území tak, aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou prípadnej navrhovanej zástavby.  V súvislosti s povinnosťou plnenia opatrení „Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ žiadame, aby do územného plánu boli zapracované návrhy realizácie opatrení, ktoré zmierňujú dopady stavieb /zvyšovanie zastavaných plôch na úkor rastlého terénu/ na kolobeh vody v prírode, aby sa zabránilo neúmernému zvyšovaniu podielu zastavaných plôch v dotknutej lokalite.  To znamená pri ďalšom rozvoji obce obmedziť vytváranie nepriepustných plôch v urbanizovanom priestore, preferovať možnosti zachytávania dažďových vôd a ich využívanie na úžitkové účely.  Navrhnúť aj iné opatrenia na zachytávanie dažďových vôd ako je vsakovanie pre prípad nevhodného podložia na vsakovanie.  Z hľadiska požiadaviek ochrany kvality vôd pred znečistením s ohľadom na plánovaný územný rozvoj a nárast počtu obyvateľov, upozorňujeme na nedostatočný recipient vyčistených splaškových odpadových vôd /melioračný kanál/ pri rozširovaní kapacity ČOV. Požadujeme preukázať, že po zmiešaní vypúšťaných vôd s vodami recipientu budú dodržané požiadavky dané NV SR č. 269/2010 Z.z. K vypúšťaniu vyčistených odpadových vôd do melioračného kanála je potrebný súhlas jeho správcu.  Pri riešení odvádzania dažďových vôd dodržať podmienky platnej legislatívy. Upozorňujeme, že vodný zákon vyžaduje zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok u vôd z povrchového odtoku pred ich vypustením do povrchových vôd a pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd s obsahom znečisťujúcich látok aj vybudovanie zariadení na zachytávanie znečisťujúcich látok /§ 36 ods. 17 a § 37 zákona č. 364/2004 Z.z./. 7) Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia – dotknutý orgán (list č. OU-PO-OZSP3-2021/037401-02 zo dňa 21.09.2021, doručený dňa 22.09.2021), bez pripomienok. 8) Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Nám. Mieru 3, 080 01 Prešov – dotknutý orgán (list č. OU-PO-OZSP3-2021/038472-002 zo dňa 03.11.2021, doručený dňa 10.11.2021):  Pri vypracovaní zmien a doplnkov strategického dokumentu žiadame zohľadniť aj územné potreby obce pre vybudovanie vhodného odpadového hospodárstva v obci – zberný dvor, zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov a zber separovaných zložiek komunálneho odpadu. 9) Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja – dotknutý orgán (list č. OU-PO-OZSP1-2021/037309-002 zo dňa 25.10.2021, doručený dňa 29.10.2021): Okresný úrad v sídle kraja konštatuje: 1. Pre lokality riešené v navrhovaných „ZaD č.2 ÚPN-O Ličartovce“ platí 1. stupeň ochrany podľa zákona OPaK. 2. Nepredpokladá sa, že by navrhované „ZaD č.2 ÚPN-O Ličartovce“ významne ovplyvnili najbližšie lokality NATURA 2000 alebo chránené územia národnej siete. 3. Okresný úrad v sídle kraja vydal k navrhovaným „ZaD č.2 ÚPN-O Ličartovce“ záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona OPaK vo vzťahu k ochrane prírodného prostredia, v ktorom si ochrana prírody prípadne uplatní požiadavky vo vzťahu k ochrane prírodného prostredia. 10) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, oddelenie požiarnej prevencie Požiarnická 1, 080 01 Prešov – dotknutý orgán (list č. ORHZ-PO-2021/000089-105 zo dňa 21.09.2021, doručený dňa 23.09.2021, bez pripomienok. 11) Dopravný úrad, referát ochranných pásiem, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava – dotknutý orgán (list č. 17435/2021/ROP-004/40226 zo dňa 21.09.2021 doručený dňa 23.09.2021), bez pripomienok. 12) Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odbor strategického rozvoja, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov – dotknutý orgán (list č. 07245/2021/DUPaZP-2 zo dňa 22.09.2021, doručený dňa 28.09.2021):  Strategický dokument riešiť v súlade s Územným plánom Prešovského samosprávneho kraja, v rámci ktorého je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti. Ostatné subjekty svoje písomné stanoviská k oznámeniu o zaslanom strategickom dokumente v určenom termíne ani do vydania tohto rozhodnutia nedoručili. Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k strategickému dokumentu osobitne nevyjadrila. Pripomienky, požiadavky a odporúčania budú predmetom ďalšieho procesu schvaľovania predmetného strategického dokumentu. Záver Okresný úrad Prešov pri svojom rozhodovaní postupoval podľa § 7 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, prihliadol na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pričom zvážil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení, s prihliadnutím na význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, ako aj na stanoviská dotknutých orgánov a rozhodol tak, ako je vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
PaedDr. Miroslav Benko MBA
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10122
Doručuje sa
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie mieru 6786, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. mieru 3 , 080 01 Prešov, Slovenská republika
Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Nám. mieru 3 , 080 01 Prešov, Slovenská republika
Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Nám. mieru 3 , 080 01 Prešov, Slovenská republika
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. mieru 3 , 080 01 Prešov, Slovenská republika
Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Nám. mieru 3 , 080 01 Prešov, Slovenská republika
Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 041 57 Košice, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov, Hollého , 080 01 Prešov, Slovenská republika
Prešovský samosprávny kraj, odbor strategického rozvoja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, Levočská 112, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Komenského 39/A, 040 01 Košice, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody , 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS, Nám. mieru 3 , 080 01 Prešov, Slovenská republika
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Nám. mieru 3 , 080 01 Prešov, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Obec Ličartovce, Ličartovce 239, 082 03 Ličartovce, Slovenská republika
Obec Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov, Slovenská republika
Obec Drienovská Nová Ves, Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Drienovská Nová Ves, Slovenská republika
Obec Radatice, Radatice 105, 082 42 Radatice, Slovenská republika
Obec Ľubovec, Ľubovec 103, 082 42 Ľubovec, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnicka 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Nám. mieru 3 , 080 01 Prešov, Slovenská republika